Call for papers: Offentlig fotografi

Call for papers: Offentlig fotografi

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminaret «Offentlig fotografi» den 18. og 19. november 2020. Seminaret arrangeres av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Call for papers: Offentlig fotografi. Fotografisk mangfold i publiserings- og kunnskapsprosesser.

Vi oppfordrer interesserte fagfolk og forskere til å sende inn forslag til innlegg. Frist 1. september. Se retningslinjer for innsendelse under.

Begrepet «offentlighet» defineres gjerne som offentlig samtale, samfunnsdebatt, demokratisk meningsutveksling og politisk formidling. Sentralt i denne forståelsen av offentlighet står et variert spekter av medier, formidlingskanaler og -former, og i dette mangfoldet inngår utstrakt produksjon og bruk av fotografisk materiale.

Fotografiske teknologier og bilder blir stadig mer sentrale og synlige i kultur- og samfunnsliv utover 1900-tallet og frem mot vår tid. Med økt omfang følger større definisjonskraft, som gjør det vesentlig å forstå hvordan fotografi griper inn i offentlig meningsdannelse og bidrar til felles kunnskap og forståelse. Offentlig meningsdannelse skjer i og gjennom medier og kulturliv, men også institusjoner for utforming og utøvelse av politisk makt, for eksempel forvaltningsapparat og skoleverk. Konseptet «offentlig fotografi» favner derfor vidt, og kan brukes til å rette oppmerksomheten mot svært ulike aktører med innflytelse på politikk, kulturelle verdier og holdninger. Prosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» omfatter undersøkelser av bl. a. statlige forvaltningsorganer og offentlige informasjonskontorer, kommersielle bildebyråer og postkortforlag. Til fagseminaret «Offentlig fotografi» ønsker vi flere bidrag relatert til slike aktører, for eksempel om hvordan ikke-offentliggjort fotografisk materiale har fungert som verktøy i ulike myndigheters saksbehandling. Vi ønsker også velkommen undersøkelser av andre former for offentlig fotografi eller fotografiske prosesser, eksempelvis knyttet til ukepresse, aviser og bokforlag. Teoretisk åpner vi for et bredt spekter av mediehistoriske og kulturhistoriske perspektiver fundert i, men ikke begrenset til, følgende spørsmål:

 • Hvordan har fotografi inngått i statlig og privat undervisnings- og opplysningsvirksomhet?
 • Hvordan har kommersiell publisering av fotografi bidratt til bygging og pleie av kulturelle forestillinger om nasjon og fellesskap?
 • Hva kjennetegner fotografiet som offentlig dokument?
 • Hvordan har fotografier blitt betraktet og håndtert som råmateriale i publiseringsprosesser?
 • Hvordan formet det fotografiske offentlige forvaltnings- og beslutningsprosesser?
 • Hvordan inngår fotografi i kunnskapsprosesser og meningsdannelse, det være seg i en offentlig samtale eller som ledd i utøvelse av politikk?
 • Hvordan har fotografi etterhvert gjort seg gjeldende i det moderne bybildet?
 • Hvordan har fotografisk offentlighet blitt endret i fremveksten av en digital offentlighet, det være seg gjennom for eksempel nettaviser, arkivportaler eller bildedelingstjenester?
 • Hvilket forhold er det mellom offentlig fotografi og arkiver?

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011»

Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull. Forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» ble etablert for å bidra til å bøte på dette. Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Nasjonalbiblioteket. Det er forankret i Norges Fotografforbund og Fotonettverket, og fikk 3-årig støtte fra Kulturrådet i 2018. Seminaret inngår i en serie seminarer fra forskningsprosjektet. Et seminar som tar opp temaer fra forskningsgruppene som har sett på fotografen og fotografi i dagliglivet kommer første halvår 2021 og høsten 2021 sluttføres forskningsprosjektet under Landskonferansen i Foto på Nasjonalbiblioteket.

Krav til innsendelse:

 • Frist 1. september 2020.
 • Utkast sendes til thale.sorlie@tekniskmuseum.no eller jenspetter.kollhoj@nb.no
 • Utkastet skal angi innleggets tema, forskningsspørsmål og hovedstruktur.
 • Antall ord: 250.
 • Legg gjerne ved 3-5 illustrasjoner hvis det er aktuelt.
 • Legg ved en kort biografi og kontaktinformasjon.
 • Innlegget skal være mellom 20 til 30 minutter.

Det vil bli rom for spørsmål og kommentarer i etterkant. Seminaret vil bli strømmet via Nasjonalbibliotekets nettsider.

Tilbakemelding på innsendte utkast blir gitt 15. september 2020.

Med vennlig hilsen «Norsk fotohistorie 1940 til 2011» v/ Jens Petter Kollhøj og Thale Elisabeth Sørlie