Om tidsskriftet

Om tidsskriftet

Mediehistorisk Tidsskrift er Norges eneste vitenskapelige spesialtidsskrift innen området mediehistorie. Tidsskriftet representerer i dag selve navet for presse- og journalistikkhistorie i Norge, men har de siste årene også åpnet for annen mediehistorie, som kan spenne fra politisk kommunikasjon via film- og bokhistorie til arkiv- og teknologihistoriske temaer. Mediehistorisk Tidsskrift  er fagfellevurdert og registrert på nivå 1 i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjenestes (NSDs) oversikt over vitenskapelige publiseringskanaler. Tidsskriftet er medlem i Directory of Open Access Journals.

Mediehistorie er fortsatt et relativt nytt fagfelt, og det er viktig både å dokumentere medieutviklingen og utvikle fagfellevurdert kunnskap på dette fortsatt nokså underforskede området, med en bred tilnærming både tematisk, teoretisk og metodisk. Tidsskriftet består av en hoveddel med fagfellevurderte artikler, og én del som inneholder bokanmeldelser, debatt, essays, medieminner etc.: «Forum». Forum-delen representerer blant annet stoff som er viktig for å reise spørsmål om eller fange opp og dokumentere emner av mediehistorisk interesse som ikke umiddelbart manifesterer seg som forskning.

Tidsskriftet tar imot artikkelmanus fra alle relevante disipliner, for eksempel historikere, statsvitere, språkforskere og teknologiforskere, selv om tyngden naturlig nok vil ligge i mediefagene. Vi publiserer også jevnlig bidrag fra praktikere i mediebransjen, og ønsker flere bidrag med mediehistorisk relevans fra andre praktikere, i for eksempel undervisning, politikk og forvaltning.

Tidsskriftet kommer to ganger i året. Det publiseres rundt 18 artikler i tidsskriftet hvert år. Vanligvis er mellom tre og fem artikler per nummer fagfellevurdert (i 2019 ble det for eksempel publisert 6 og i 2018 7 fagfellevurderte artikler).

Illustrasjoner

I en mediehistorisk publikasjon er illustrasjoner viktig mediehistorisk materiale. Å dokumentere og tilrettelegge visuell historie for publisering, i form av bilder, faksimiler og filmklipp etc., er viktige innslag i arbeidet med dette tidsskriftet.

Språk

Publiseringsspråket i Mediehistorisk Tidsskrift er primært norsk, men vi tar også imot manus på andre skandinaviske språk, og i enkelttilfeller åpner vi for publisering på engelsk. Tidsskriftet har en overordnet ambisjon om å bidra til å holde norsk fagspråk om mediehistorie i hevd, noe som også gjenspeiler seg i den redaksjonelle profilen. Vi oppfordrer også våre bidragsytere til å skrive nynorsk der det er naturlig. Vi viser ellers til forfatterveiledningen.

Mediehistorisk Tidsskrift er utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening
ISSN digital utgave: 2464-4277

Tidsskriftets redaktør og redaksjonsråd

Tidsskriftets redaktør er Øystein Pedersen Dahlen.  E-post: OysteinPedersen.Dahlen[at]kristiania.no.

Tidsskriftets redaksjonsråd er:
Astrid Gynnild, professor, Phd, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Roy Krøvel, professor, Phd, Institutt for journalistikk og mediefag, Oslo Met
Christine Myrvang, professor, dr. philos, Institutt for kommunikasjon og kultur, BI
Arnhild Skre, forfatter, dr.philos. i historie
Ove Solum, professor, dr. philos, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Open access

Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. I korte trekk betyr dette blant annet at verkene kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format, bearbeides og bygges videre på, men korrekt kreditering må oppgis, det samme må lenke til lisensen, og om endringer er blitt gjort. Materialet kan ikke brukes til kommersielle formål.

De fulle betingelsene kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no

Frem til 2014 ble tidsskriftet publisert på papir. Alle utgaver, fra etableringen i 2004 til i dag, er digitalisert og tilgjengelig på www.medietidsskrift.no og www.nasjonalbiblioteket.no.

Forhistorie

Mediehistorisk Tidsskrift springer opprinnelig ut av miljøet rundt det tiårige grunnforskningsprosjektet Norsk presses historie, som engasjerte medieforskere og historikere ved en rekke norske medieforskningsmiljøer i ti år fra ca. år 2000 til 2010. Mediehistorisk Tidsskrifts forløper ble etablert i 2004 som primær publikasjonskanal for dette grunnforskningsprosjektet. Tidsskriftet skiftet navn fra Pressehistorisk Tidsskrift til Mediehistorisk Tidsskrift i 2016, i erkjennelse av at også andre medier enn pressen begynner å få en betydelig historie, og at skillelinjene heller ikke er så skarpe som før internett kom. Prosjektets sluttresultat ble publisert som firebinds verk ved Universitetsforlaget i 2010 (Hans Fredrik Dahl, red., 2010, Norsk presses historie, 1660-2010), og i engelsk utgave på Palgrave Macmillan i 2016 (Hans Fredrik Dahl, A History of the Norwegian Press 1660-2015.)

Norsk Mediehistorisk Forening

For medlemskap i Norsk Mediehistorisk Forening, besøk www.mediehistorisk.no/bli-medlem eller ta kontakt med Norsk Mediehistorisk Forenings sekretariat.