Gjesteredaktøren forteller

Gjesteredaktøren forteller

I Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2/2017, ”Den russiske revolusjon og norsk presse”, stelte HiOA-professor Roy Krøvel som gjesteredaktør for ei røynd samling forfattarar. Utfordrende og lærerikt, fortel han.

Roy Krøvel. Foto: OsloMet

”Det er no 100 år sidan revolusjonære styrkar tok kontrollen over det russiske statsapparatet (den 7. november 1917). Aftenposten melde dagen etter at Petrograd no var i «maksimalistenes hænder».”

Slik innleiar Roy Krøvel tidsskriftet kor han sjølv var gjesteredaktør og forfattar.

– Kvifor sa du ja til å vere gjesteredaktør?

– Det er svært lærerikt å vere gjesteredaktør, både i arbeidet for å få tak i potensielle bidragsytarar, og i arbeidet med artiklane. I dette tilfellet var det ei svært røynd samling forfattarar, så arbeidet kan neppe kallast “hardt”…men samstundes er det ei utfordring å gi meiningsfulle innspel til forfattarar med så lang røynsle, fortel han.

Krøvel er utdanna historikar, så mediehistoria står sterkt.

– Sjølv er eg spesielt interessert i historia til journalistikken, eller kanskje aller mest historia til journalistane. Historia kan vere med på å fortelje oss korleis ting har vorte slik som dei er. Men aller mest fortel historia oss om kor mange måtar det finst å vere til på.

– Har du ei sak du vil anbefale frå nummeret?

– Som redaktør vil eg helst sleppe å trekke fram enkelte framfor andre.

I mars skal Mediehistorisk Forening igjen ha eit seminar kvar artiklar blir lagt fram og seinare publisert i tidsskriftet, som i tidsskriftet om den russiske revolusjon og norsk presse.

–Kva synes du om denne arbeidsmetoden?

– Det er ei fin metode fordi forfattarane får høve til å diskutere utkast med fleire andre før artikkelen blir sendt inn til ordinær fagfellevurdering. På den eine sida er det godt å måtte formulere seg presist og forklare seg tydelig på eit seminar – det er allereie ei god hjelp i skrivearbeidet. På den andre sida er det fint å få innspel tidleg i prosessen, medan det enno er tid til å gjere substansielle endringar – dersom det trengs.

Les Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2/2017, ”Den russiske revolusjon og norsk presse”.

Roy Krøvel si sak er også publisert på Morgenbladet sin portal. Den kan lesast her.