Protokoll fra årsmøtet i 2016

Protokoll fra årsmøtet i 2016

Årsmøtet ble avholdt i Dagbladets nye lokaler på Hasle (Allerhuset). I forkant av årsmøtet ble det gitt en orientering om Dagbladets mediestrategi og en omvisning i de nye lokalene. 15 medlemmer deltok på møtet.

Sak 1: Innkalling
Styreleder Nils Øy ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Oddvar Aasen ble valgt til møteleder. Helge Holbæk-Hanssen ble valgt som referent.

Sak 3: Styrets årsberetning for 2015
Møteleder gikk igjennom styrets årsberetning for 2015 punkt for punkt.

Vedtak
Styrets årsberetning ble tatt til etterretning uten merknader.

Sak 4: Regnskap
Nils Øy gikk igjennom regnskapet for 2015: Totalt viser regnskapet et lite underskudd på kr. 1.390 mot et budsjettert 0-resultat. Han kommenterte at noen vedtatte tilskudd, fra Norla, Fritt Ord og Forskningsrådet ikke blir inntektsført før i inneværende år. Egenkapitalen er nå på kr. 433.317.
For inneværende år satses det på et budsjett i balanse.

Møteleder leste opp revisjonsberetningen

Vedtak
Regnskap og balanse for 2015 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Forslag til vedtektsendringer
Nils Øy gikk igjennom styrets forslag til vedtektsendringer gjeldende fra dagens dato. Det er særlig på to områder endringene har spesiell betydning: 1) Styret forslår at foreningens navn endres til Norsk Mediehistorisk Forening for å gjenspeile den utviklingen mediehusene i dag opplever, og for å øke medlemsgrunnlaget til foreningen. Han presiserte at vi fortsatt snakker om redaksjonelle medier. 2) Styret forslår at styrets medlemmer velges for ett år av gangen – ikke to år som i dag.

Møteleder gikk så igjennom paragraf for paragraf i vedtektene og ba om tilslutning til hvert enkelt punkt.

Vedtak
§1: Foreningens navn:
Navneendringen til Norsk Mediehistorisk Forening
ble enstemmig vedtatt.
§2: Formål
Endringene i denne paragrafen er knyttet til navneendringen i §1. Endringene ble enstemmig vedtatt.
§3: Medlemmer
Her er foreslått ingen endringer fra dagens vedtekter.

§4: Ledelse
Endringene om å innføre ett års virketid i stedet for 2 år ble enstemmig vedtatt.
§5: Årsmøte
Forslag om å endre tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet fra innen 15. juni til innen 15. mars ble enstemmig vedtatt. Likeledes at punktet “Eventuelle forslag til vedtektsendringer” tilføres under punktet “Årsmøtet behandler”.
§6: Økonomi
Styrets foreslår at setningen “Foreningen har en grunnkapital på femtitusen kroner (kr. 50.000)” sløyfes da dette ikke har noen praktisk betydning. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
§7: Vedtektsendringer
Her er forslått ingen endringer fra dagens vedtekter.
§8: Oppløsning
Her er forslått ingen endringer fra dagens vedtekter.

Det ble under saksbehandlingen foreslått å endre navnet på tidsskriftet til Mediehistorisk Tidsskrift – i tråd med endringen av foreningens navn. Styrets leder opplyste at dette vil bli gjort, men at det vil ta noe tid. Han ba om at årsmøtet gav styret tillatelse til å gjennomføre navneendringen av tidsskriftet når dette teknisk og praktisk lar seg gjøre. Styret fikk årsmøtets tillatelse til dette.

Sak 6: Valg
Valgkomiteens leder Thor Solberg gikk igjennom valgkomiteens innstilling.

Vedtak
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter dette består styret av følgende representanter for perioden 2016 tom. årsmøtet 2017:
Nils E. Øy, leder(gjenvalg)
Rune Ottosen, nestleder (gjenvalg)
Olav Kobbeltveit (gjenvalg)
Gudleiv Forr (gjenvalg)
Birgitte Kjos Fonn (ny)
Astrid Gynnhild (gjenvalg)
Vidar Øverland (Riksarkivets representant – gjenvalg)

Elisabeth Vislie trer ut av styret. Hun ble takket av i styremøtet tidligere på dagen.

Sekretariatet er knyttet til Mediebedriftenes Landsforening som også tar seg av regnskapsførselen. Sekretær er p.t. Helge Holbæk-Hanssen.

Styrets forslag til valgkomite ble også enstemmig vedtatt:
Guri Hjeltnes (gjenvalg)
Oddvar Aasen (gjenvalg)
Berit Nyman (ny)

Valgkomiteens medlem Thor Solberg ble takket av for sin innsats i valgkomiteen.

Oslo, 11. februar 2016
Helge Holbæk-Hanssen